01:48 EDT Thứ bảy, 21/07/2018

Trang chủ » Thư viện trực tuyến » Khoá luận tốt nghiệp

Động học quá trình hấp phụ Fe3+ trên vật liệu hấp thu tổng hợp từ bã chè (2018)

Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Hóa lý

Nghiên cứu tổng hợp carbon nano huỳnh quang từ Ura-tura-ca

Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Hóa lý

Nghiên cứu phản ứng giữa Cu2+ và chấm lượng tử carbon (2018)

Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Hóa lý

Nghiên cứu tổng hợp chấm lượng tử Carbon từ phức M-EDTA (M=Cu, Fe, Mn) (2018)

Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Hóa lý

Nghiên cứu tính chất quang học của chấm lượng tử carbon sử dụng phần mềm Gaussian (2018)

Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Hóa lý

Nghiên cứu phản ứng quang hóa chấm lượng tử carbon với ion kim loại Cu 2+, Ni 2+ (2018)

Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Hóa lý

Nghiên cứu tổng hợp compozit PANi – MnO2 bằng phương pháp dòng không đổi (2018)

Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Hóa lý

Nghiên cứu tổng hợp compozit PANi-MnO2 bằng phương pháp quét thế tuần hoàn (2018)

Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Hóa lý

Áp dụng một số phương pháp phân tích để nghiên cứu phân bón hữu cơ và khoáng nhả chậm từ vỏ Lạc (2018)

Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Hóa phân tích

Tổng hợp và tính chất quang của bột huỳnh quang ZnAl2O4:Cu bằng phương pháp sol-gel (2018)

Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Hóa phân tích

Tổng hợp và tính chất quang của ZnAl2O4: Mn bằng phương pháp sol-gel (2018)

Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Hóa phân tích

Chế tạo bột huỳnh quang phát xạ ánh sáng đỏ MgAl2O4 : Cr3+ bằng phương pháp sol-gel (2018)

Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Hóa phân tích

Chế tạo bột huỳnh quang phát xạ ánh sáng đỏ SrAl2O4 pha tạp Mn4+bằng phương pháp Sol-gel (2018)

Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Hóa phân tích

Tổng hợp và tính chất quang của ZnO: Eu3+ bằng phƣơng pháp khuếch tán nhiệt (2018)

Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Hóa phân tích
1 2 3 ... 339 340 341  Trang sau