17:41 EST Thứ hai, 20/11/2017

Trang chủ » Thư viện trực tuyến » Khoá luận tốt nghiệp

Nghiên cứu thành phần hóa học cặn chiết etylaxetat của cây Nàng nàng (Callicarpa candicans) (2017)

Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Nghiên cứu chế tạo cao su blend CSTN/NBR/Clay nanocompozit trên cơ sở CSTN/Clay masterbatch (2017)

Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Tổng hợp một số dẫn xuất của axit gambogic (2017)

Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi / bã mía hấp thu hợp chất DDD trong dung dịch chất ô nhiễm (2017)

Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Nghiên cứu sơ bộ thành phần hóa học phân đoạn ethyl acetate cây Viễn chí Polygala japonica Houtt (2017)

Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi/ mùn cưa hấp thu hợp chất DDT trong dịch chiết đất ô nhiễm (2017)

Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa học phân đoạn điclometan của cây Tầm bóp Physalis angulata (2017)

Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi/ mùn cưa hấp thu hợp chất DDD trong dịch chiết đất ô nhiễm (2017)

Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa học phân đoạn nước cây Tầm bóp Physalis Angulata (2017)

Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi/Bã mía hấp thu hợp chất DDT trong dịch chiết đất ô nhiễm (2017)

Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Khảo sát sơ bộ thành phần hóa học phân đoạn diclometan cây Mỏ quạ Cudrania tricuspidata (2017)

Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi hấp thu hợp chất DDE trong dịch chiết đất ô nhiễm (2017)

Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Khảo sát sơ bộ thành phần hóa học phân đoạn nƣớc cây Mỏ quạ Cudrania tricuspidata (2017)

Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Nghiên cứu khả năng hấp phụ kim loại nặng Cr(VI) của than hoạt tính biến tính bằng KOH từ vỏ cà phê (2017)

Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Hóa Công nghệ - môi trường

Nghiên cứu khả năng hấp phụ kim loại nặng Cr(VI) của than cacbon hóa từ vỏ cà phê (2017)

Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Hóa Công nghệ - môi trường

Nghiên cứu khả năng hấp phụ kim loại nặng Cr (VI) của than hoạt tính biến tính bằng H3PO4 trên nền vỏ cà phê (2017)

Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Hóa Công nghệ - môi trường

Nghiên cứu xử lý COD trong nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ điện hóa điện cực nhôm (2017)

Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Hóa Công nghệ - môi trường

Nghiên cứu xử lý Nitơ trong nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ điện hóa điện cực nhôm (2017)

Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Hóa Công nghệ - môi trường
1 2 3 ... 310 311 312  Trang sau