00:49 EDT Thứ sáu, 24/05/2019

Trang chủ » Thư viện trực tuyến » Tài liệu tham khảo » Kinh tế

Những nghiên cứu phát triển của EDI

Trình bày những biện pháp kiềm chế tham nhũng, hướng tới một mô hình cho việc xây dựng sự toàn vẹn quốc gia

Nghệ thuật kinh doanh

Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh ở Việt Nam

Trình bày tổng quan, phương pháp luận, những kết luận chính về dịch vụ hỗ trợ kinh doanh. Điểm mạnh, thách thức và dự kiến chương trình công tác hỗ trợ kinh doanh

Kinh tế tri thức (tập 2)

Xây dựng nền kinh tế tri thức độc lập, tự chủ. Vai trò của kinh tế tri thức trong phát triển giáo dục, đào tạo và ảnh hưởng của nền kinh tế tri thức với vần đề việc làm

Kinh tế tri thức (tập 1)

Trình bày kinh tế tri thức, những vấn đề đặt ra với Việt Nam, công nghiệp hóa hiện đại hóa dựa trên nền kinh tế tri thức. Mục tiêu, mô hình, con đường xây dựng nền kinh tế tri thức ở Việt Nam

Hình thành một quỹ đầu tư mạo hiểm ở Việt nam

Trình bày khái niệm vốn mạo hiểm; vốn mạo hiểm ở Đông Nam Á, Việt Nam; nhu cầu, pháp lý, chế định, cơ cấu cho các công ty vốn mạo hiểm ở Việt Nam.Một số nhận xét và kiến nghị

Khu vực kinh tế tư nhân mới nổi lên và sự nghiệp công nghiệp hóa ở Việt Nam

Trình bày tầm quan trọng của các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ, quy mô và cơ cấu của khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam, những vấn đề các công ty tư nhân ở Việt Nam đang phải đối mặt.

Báo cáo phát triển 2003