02:52 ICT Thứ năm, 22/11/2018

Trang chủ » Thư viện trực tuyến » Luận văn

Một số biện pháp tạo hứng thú để nâng cao kết quả học tập cho học sinh thông qua dạy học chương Nhóm Halogen - Hóa học 10 (LVTS-K20)

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hóa học

Phát triển năng lực tự học cho học sinh Trung cấp nghề trong dạy học phần Hiđrocacbon (LVTS-K20)

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hóa học

Phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua dạy học chương "nitơ - photpho" - hóa học 11 (LVTS-K20)

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hóa học

Vận dụng phương pháp dạy học hợp đồng trong chương 6 hóa học 12 nhằm phát triển năng lực vận dụng nội dung hóa học vào thực tiễn cho học sinh (LVTS-K20)

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hóa học

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học theo góc và dạy học giải quyết vấn đề chương “Nitơ – Photpho” - Hóa Học 11 (LVTS-K20)

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hóa học

Phát triển năng lực thực nghiệm hóa học cho học sinh thông qua dạy chương 6 – Hóa học 12 (LVTS-K20)

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hóa học

Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh thông qua dạy học các chủ đề tích hợp phần nitơ (LVTS-K20)

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hóa học

Dạy học theo chủ đề chương ancol – phenol hóa học 11 nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh trung học phổ thông (LVTS-K20)

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hóa học

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua dạy học phần Hiđrocacbon hoá học 11 (LVTS-K20)

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hóa học

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua dạy học chương Halogen hóa học 10 (LVTS-K20)

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hóa học

Sử dụng bài tập trong dạy học chương Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm - Hoá học 12 Trung học phổ thông nhằm phát triển năng lực tư duy cho học sinh (LVTS-K20)

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hóa học

Phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh trong dạy học hóa học chương sắt và một số kim loại quan trọng lớp 12 thông qua bài tập hóa học (LVTS-K20)

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hóa học

Phát triển năng lực hợp tác giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học phần kim loại hóa học 12 (LVTS-K20)

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hóa học
1 2 3 ... 139 140 141  Trang sau