01:42 EDT Thứ sáu, 24/05/2019

Trang chủ » Thư viện trực tuyến » Tài liệu tham khảo » Pháp luật

Luật doanh nghiệp

Trình bày những quy định chung, thành lập, đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty hợp doanh. Quản lý nhà nước, khen thưởng và xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp.

Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006

Quy định về hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006

Quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.

Luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 ngày 15/06/2004

Quy định trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự và thi hành án dân sự.

Luật tố tụng hình sự số 19/2003/QH11 ngày 26/11/2003

Quy định trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự.

Luật trợ giúp pháp lý số 69/2006/QH11 ngày 29/6/2006

Quy định về người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.

Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003

Quy định về hoạt động xây dựng; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng.

Luật ngân hàng số 10/2003/QH11 ngày 17/06/2003

Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Luật phòng, chống HIV số 64/2006/QH11ngày 29/06/2006

Quy định các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS; việc chăm sóc, điều trị, hỗ trợ người nhiễm HIV và các điều kiện bảo đảm thực hiện biện pháp phòng, chống HIV/AIDS.

Luật quốc tịch Việt nam

Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005

Quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 48/2005/QH11 ngày 29/11/ 2005

Quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên thiên nhiên. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng của nhân.

Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 68/2006/QH11 ngày 29/06/2006

Quy định hoạt động xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn; xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006

Quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành gnheef luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý hành nghề luật sư, hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam.

Bộ luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1994 - 2002)

Những quy định chung, việc làm, học nghề, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, an toàn lao động, vệ sinh lao động, những quy định riêng đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên và một số loại lao động khác. Giải quyết tranh chấp lao động, quản lý nhà nước, thanh tra, xử phạt vi phạm pháp luật về lao động.

Luật kiểm toán nhà nước số 37/2005/QH11 ngyaf 14/06/2005

Quy định về địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước; đơn vị được kiểm toán và tổ chức, cá nhân có liên quan; hoạt động và bảo đảm hoạt động của Kiểm toán nhà nước.

Bộ luật hình sự của nước cộng hòa xã hội của nghĩa Việt Nam

Quy định nhiệm vụ, trách nhiệm, nguyên tắc xử lý, phạm vi áp dụng, tội phạm, hình phạt đối với các loại tội phạm

Luật hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 ngày 29/06/2006

Quy định về hoạt động hàng không dân dụng bao gồm: tàu bay, cảng hàng không, sân bay, nhân viên, hoạt động bay, vận chuyển, an ninh, trách nhiệm dân sự, hoạt động hnagf không chung và các hoạt động khác có liên quan đến hàng không dân dụng.
1 2 3 4  Trang sau