01:07 EDT Thứ sáu, 24/05/2019

Trang chủ » Tạp chí Khoa học » Tạp chí khoa học số 3 - Tháng 6/2008

Biểu diễn dao động của đại số Virasoro

Mục đích của bài báo này là nghiên cứu Đại số Virasoro biến dạng q và biểu diễn dao động paraboson của Đại số Virasoro.

Các quan niệm về thao tác trong tâm lí học

Trong bài báo này, trình bày khái quát ba quan niệm về thao tác trong tâm lí học. Trong tâm lí học hành vi, thao tác đồng nhất với hành vi. Trong tâm lí học nhận thức, thao tác là hành động tâm lí.Trong tâm lí học hoạt động, thao tác là hành động được luyện tập và được sử dụng để thực hiện một hành động khác. Mỗi quan niệm có những mặt tích cực và hạn chế của nó. Ngày nay, xu hướng chung là kế thừa mặt tích cực và bổ sung những hạn chế của mỗi quan niệm trên .

Công việc đánh giá kết quả học tập trong các trường Đại học ở Mỹ

Bài báo trình bày một số vấn đề cơ bản nhất về công việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trong các trường Đại học ở Mỹ. Đây là những kinh nghiệm tốt cho chúng ta tham khảo trong giai đoạn đổi mới phương pháp dạy học hiện nay

Influence of atom density on critical temperature Tc in high-Tc Superconductors = Ảnh hưởng của mật độ nguyên tử lên nhiệt độ chuyển pha siêu dẫn TC trong các siêu dẫn nhiệt độ cao

Bài báo sẽ chứng tỏ rằng kết cặp Cooper sẽ được biểu diễn thông qua thế kết cặp Cooper. Bằng thế kết cặp Cooper phổ năng lượng của electron nhận được phù hợp với các lý thuyết khác. Mật độ nguyên tử thấp có thể là nguyên nhân nâng cao nhiệt độ siêu dẫn. Ảnh hưởng tính chất từ của nguyên tử lên nhiệt độ chuyển pha siêu dẫn cũng đã được thảo luận.

Một số kết quả về phụ thuộc đa trị trong mô hình dữ liệu dạng khối

Bài báo đưa ra khái niệm về phụ thuộc đa trị giữa các thuộc tính chỉ số của lược đồ khối trong mô hình dữ liệu dạng khối. Trên cơ sở đó, một số tính chất của phụ thuộc đa trị đó được phát biểu và chứng minh.

Một số ý kiến về việc giảng dạy định luật II Newton ở trường phổ thông

Định luật II Newton là định luật cơ bản của động lực học. Trong rất nhiều tài liệu liên quan tới việc giảng dạy định luật này ở cả bậc đại học và phổ thông ta gặp nhiều quan điểm khác nhau về cách tiếp cận, về việc trình bày nội dung cũng như phương pháp giảng dạy nó. Bài báo phân tích các quan niệm khác nhau đó với mong muốn góp phần hoàn thiện việc giảng dạy định luật này trong trường phổ thông.

Nấm nội công sinh cây rừng ngập mặn và một số đặc tính sinh học của chúng

Bài báo nêu lên kết quả nghiên cứu khu hệ nấm nội cộng sinh trong một số cây rừng ngập mặn tại Giao Thủy, Nam Định. Nghiên cứu này nhằm đạt các mục tiêu sa u: 1) xác định sơ bộ mức độ đa dạng của nấm nội cộng sinh trong cây rừng ngập mặn; 2) đánh giá một số đặc điểm sinh học của các chủng nấm nội cộng sinh cây rừng ngập mặn và ý nghĩa sinh thái.

Quantum phase transition = Chuyển pha lượng tử

Chuyển pha là một hiện tượng khá phổ biến trong tự nhiên và trong đời sống hàng ngày. Khác với chuyển pha nhiệt động, chuyển pha lượng tử xảy ra ở nhiệt độ không, nó được điều khiển bởi tham số g trong Hamiltonian của hệ. Bài báo này trình bày những tính chất điển hình của chuyển pha lượng tử, đồng thời so sánh chuyển pha lượng tử với chuyển pha nhiệt động.

Sự biến đổi của Enzim Proteaza, Amylaza và hàm lượng Prolin của cây đậu tương khi gặp hạn ở thời kì ra hoa

Trong bài báo này đã tìm hiểu về sự biến đổi về hoạt độ enzim proteaza, amilaza và prolin ở cây đậu tương trong giai đoạn ra hoa, được trồng trong điều kiện gây hạn, điều kiện mà cây trồng thể hiện khá rõ phản ứng của mình với môi trường