18:37 EDT Thứ năm, 30/03/2017

Trang chủ » Thư viện trực tuyến » Tài liệu tham khảo » Pháp luật

Nghị định của chính phủ số 54/2005/NĐ-CP ngày 19/04/2005

Nghị định của Chính phủ về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức chính phủ.

Nghị định của chính phủ số 118/2006/NĐ-CP ngày 10/10/2006

Nghị định về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức chính phủ.

Nghị định của chính phủ số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005

Nghị định về đăng ký và quản lý hộ tịch.

Nghị định của chính phủ số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003

Nghị định về chế độ công chức dự bị.

Nghị định của chính phủ số 84/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006

Quy định về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nghị định của chính phủ 22/2005/NĐ-CP ngày 01/03/2005

Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

Nghị định của chính phủ số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/03/2005

Quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng.

Nghị định của chính phủ số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/04/2006

Nghị định về bảo vệ dân phố.

Nghị định của chính phủ số 41-CP ngày 06/07/1995

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

Nghị định của chính phủ số 149/2005/NĐ-CP ngày 06/12/2005

Quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Nghị định của chính phủ số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003

Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước.

Luật đấu thầu

Ban hành ngày 29/11/2005

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành ngày 17/06/2003

Luật đầu tư

Ban hành ngày 29/11/2005

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Ban hành ngày 20/05/1998

Luật doanh nghiệp

Ban hành ngày 29/11/2005

Luật thuế giá trị gia tăng

Bna hành ngày 29/11/2005
1 2 3 4  Trang sau