17:07 ICT Thứ sáu, 24/03/2017

Trang chủ » Thư viện trực tuyến » Tài liệu tham khảo » Vật lý

Đạo của vật lý

Lịch sử UFO

Phương pháp Hartre- Fock cho hệ nhiều điện tử trong chấm lượng tử

Gồm 03 chương: Chương 1: Phương pháp Hartre- Fock cho hệ nhiều điện tử trong chấm lượng tử. Chương 2: Tính toán cho hệ nhiều điện tử trong chấm lượng tử có dạng đối xứng cầu. Chương 3: Kết quả tính toán và nhận xét.

Thí nghiệm vui

Trường điện từ

Vật lý hạt cơ bản

Giới thiệu về Hạt cơ bản, các trường tự do và sự tương tác giữa các trường; lý thuyết trường Gauge và mô hình Weinberg - Salam

Hệ mở trong dòng chảy

Vật liệu từ (phần 2)

Vật liệu từ (phần 1)

Quang lượng tử